mean value theorems

تخصصی

[ریاضیات] قضیه های مقدار میانگین

پیشنهاد کاربران

mean value theorems ( ریاضی )
واژه مصوب: قضیه‏های مقدار میانگین
تعریف: قضیه‏هایی که براساس آنها اگر تابع f بر بازۀ بستۀ [a, b] پیوسته و بر بازۀ باز ( a, b ) مشتق‏پذیر باشد، آنگاه عددی مانند 0X بین a و b وجود دارد، به طوری که ( f ( b ) - f ( a ) = f ’ ( 0x ) ( b - a

بپرس