matter and form


جوهر و عر­
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

در فلسفه های کلاسیک : ماده و صورت
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما