mather in law

پیشنهاد کاربران

مادر زن
مادر شوهر
نا مادری، مادر شوهر، مادرخوانده، زنی که فرزند یتیمی را به فرزندی قبول کند، ( اصطلاح عامیانه فارسی ) یتیتی، زن سروری که غلام یا کنیزی دارد، زنی که همچون مادر برای ما بوده است.
مادر شوهر
مادر زن
نا مادری

بپرس