maternal mortality rate

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[بهداشت] میزان مرگ نفاسی

پیشنهاد کاربران

maternal mortality rate ( علوم سلامت )
واژه مصوب: میزان مرگ ومیر مادران
تعریف: تعداد مرگ مادران به علت بارداری به ازای هر صدهزار تولد زنده در یک سال|||اختـ . میزان م. م. MMR
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما