matched pairs

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] زوج جور شده، جفت های جور شده، جفت های جور
[آمار] زوجهای جورشده

پیشنهاد کاربران

matched pairs ( آمار )
واژه مصوب: جفت های جور
تعریف: جفت های واحدهای آزمایش که تاحدِّامکان، مشابه یکدیگر انتخاب شوند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما