mass wasting

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] حرکت توده ای مواد حرکت دامنه ای سنگ، رگولیت و خاک تحت تأثیر مستقیم نیروی جاذبه زمین
[خاک شناسی] جابجایی توده ای

پیشنهاد کاربران

mass wasting ( زمین‏شناسی )
واژه مصوب: حرکت جِرمی
تعریف: جدا شدن خرده سنگ ها و مواد خاکی و حرکت آنها به سمت فروشیب براثر نیروی گرانش که ممکن است جابه جایی کند باشد، مانند خزش و جابه جایی تند، مانند سنگ ریزش
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما