mass spectrometer

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: an instrument used to determine the mass and abundance of charged particles in a prepared beam, by passing it through an electromagnetic field and electronically recording the distribution of particles, often for the purpose of chemical analysis.

تخصصی

[خودرو] طیف سنجی جرمی
[شیمی] طیف سنج جرمی
[برق و الکترونیک] طیف سنج جرم طیف سنجی که ماده را بر حسب نسبتهای جرم به بار اجزای تشکیل دهنده ی آن، تحلیل می کند . گاز یا ترکیبی در حالت بخار به وسیله الکترونها بمباران می شود . یونهای حاصل شتاب می گیرند و بسته به نسبتهای جرم به بارشان از همدیگر جدا می شوند . در بیشتر انواع رایج طیف سنجها از ترکیب میدانهی الکتریکی و مغناطیسی برای منحرف کردن یونهای ماده و کانونی کردن هر نوع، به نوبت بر روی الکترود خروجی جهت آشکار سازی و اندازه گیری استفاده می شود . در نوع دیگر، مرتب کردن یونها بر اساس زمان حرکت یونها در طول یک لامپ رانش و در حین شتاب گیری به وسیله میدانهای الکتریکی است .
[زمین شناسی] طیف سنج جرمی ابزاری برای تولید کردن و اندازه گیری یک طیف جرمی به صورت الکتریکی. چنین ابزاری خصوصاً در تعیین اوزان مولکولی و فراوانی نسبی ایزوتوپها در یک ترکیب، بکار گرفته می شود. در این مورد به معنای واژه mass spectrograph نیز مراجعه نمایید.
[آب و خاک] طیف سنج جرمی

پیشنهاد کاربران

mass spectrometer ( فیزیک )
واژه مصوب: طیف سنج جِرمی
تعریف: وسیله ای برای تولید یون و جداسازی آنها با استفاده از نسبت بار به جِرمشان
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما