mass flow rate

تخصصی

[نفت] بده جرمی

پیشنهاد کاربران

سرعت جریان ( بخار ) steam mass flow rate ( kg/s )
دبی ( جرمی )
mass flow rate ( مهندسی محیط زیست و انرژی )
واژه مصوب: آهنگ شارش جِرمی
تعریف: جِرمی از ماده که در واحد زمان از سطح مشخصی می گذرد|||متـ . بده جِرمی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما