marvel

/ˈmɑːrvl̩//ˈmɑːvl̩/

معنی: معجزه، اعجاز، خرق عادت، چیز شگفت، تعجب، شگفتی، شگفت داشتن، حیرت زده شدن
معانی دیگر: فرجود (تحسین و تعجب)، تعجب و تحسین کردن، شگفتیدن، فرجود کردن، حیرت کردن، (با: at) درشگفتی بودن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a thing, person, or event that causes awe, admiration, or amazement.
مترادف: miracle, phenomenon, prodigy, wonder, wonderwork
مشابه: nonesuch, sensation, sight, spectacle, stunner

- The Brooklyn Bridge was an engineering marvel of the time.
[ترجمه ترگمان] پل بروکلین یکی از عجایب مهندسی زمان بود
[ترجمه گوگل] پل بروکلین معجزه مهندسی از زمان بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He is a marvel of stamina.
[ترجمه ترگمان] او از بنیه قوی برخوردار است
[ترجمه گوگل] او عجیب استقامت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: marvels, marveling, marveled
• : تعریف: to be filled with awe or amazement at (usu. fol. by a clause).
مترادف: wonder

- I marvel that you escaped alive.
[ترجمه ترگمان] من از اینکه تو زنده فرار کردی تعجب می کنم
[ترجمه گوگل] من عجله کردم که شما زنده زنده ماندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to be filled with awe or amazement.
مترادف: wonder
مشابه: gape, gawk, goggle

- The audience marveled at the magician's tricks.
[ترجمه ترگمان] حضار از حقه های جادوگری تعجب کردند
[ترجمه گوگل] تماشاچیان با ترفندهای جادوگر شگفت زده شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. it was a marvel that i survived the accident
نجات من از آن تصادف یک معجزه بود.

2. the new hall is an acoustic marvel
سالن جدید از نظر پژواک شناختی عالی است.

3. We paused to marvel at the view.
[ترجمه نبی الله مخلص] ما توقف کردیم تا ازمنظره شگف انگز شویم
|
[ترجمه ترگمان]مکث کردیم تا از منظره شگفت زده شویم
[ترجمه گوگل]ما متوقف شدیم تا به دیدگاه شگفت زده شویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's a marvel that he escaped unhurt.
[ترجمه محمد] شگفت زده شده است که او بی دردسر فرار کرد
|
[ترجمه ترگمان]این معجزه است که او بدون آسیب فرار کرد
[ترجمه گوگل]شگفت زده شده است که او بی دردسر فرار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The robot is a marvel of modern engineering.
[ترجمه ترگمان]این ربات یک اعجاز مهندسی مدرن است
[ترجمه گوگل]ربات شگفت انگیز از مهندسی مدرن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. One can only marvel at the way the building has been constructed.
[ترجمه نبی الله مخلص] یک شخص زمانیکه نگاه به ساختمانها که در سره راه ساخته شده است شگفت زده شود
|
[ترجمه ترگمان]انسان تنها می تواند از نحوه ساخته شدن ساختمان تعجب کند
[ترجمه گوگل]تنها می تواند در راه ساختمان ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I marvel that she agreed to do something so dangerous.
[ترجمه bahar pakniyat] تعجب می کنم که او قبول کرد کاری به این خطرناکی را انجام دهد.
|
[ترجمه نبی الله مخلص] من شگف زده شده ام که اون به این راضی شده است تا کاری را انجام دهد که خیلی خطرناک خواهد بود
|
[ترجمه ترگمان]تعجب می کنم که او قبول کرده که کار خطرناکی انجام بدهد
[ترجمه گوگل]من شگفتزده میشوم که او موافقت کرد تا کاری را انجام دهد که خیلی خطرناک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Your room is a marvel of neatness and order.
[ترجمه ترگمان]اتاق شما از تمیز کردن و مرتب بودن لذت بخش است
[ترجمه گوگل]اتاق شما شگفت انگیز بودن و نظم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. It's a marvel how they've managed to build the tunnel so quickly.
[ترجمه ترگمان]شگفت انگیزه که چطور تونستن اینقدر سریع تونل درست کنن
[ترجمه گوگل]این جالب است که چگونه آنها موفق به ساختن تونل شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. I never cease to marvel at his stupidity.
[ترجمه ترگمان]هرگز از حماقت او تعجب نخواهم کرد
[ترجمه گوگل]من هرگز متوقف نمی شوم به حماقت خود را
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. It's a marvel that he wasn't killed in the car crash.
[ترجمه ترگمان]این معجزه است که در تصادف اتومبیل کشته نشده است
[ترجمه گوگل]شگفتی است که او در تصادف اتومبیل کشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Ordinarily we could marvel and celebrate without any deeper pang of fear.
[ترجمه ترگمان]معمولا می توانستیم بدون ترس و نگرانی بیشتر جشن بگیریم و جشن بگیریم
[ترجمه گوگل]به طور معمول ما می توانیم بدون هیچ ترس عمیق تر ترس و وحشت داشته باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. We're using a Matrox Marvel card and this has an external connection pod.
[ترجمه ترگمان]ما از یک کارت Marvel Matrox استفاده می کنیم و این یک غلاف رابط خارجی است
[ترجمه گوگل]ما از یک کارت Matrox Marvel استفاده می کنیم و این یک پد اتصال خارجی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. I marvel at the way so great a power is falling so gentle on the earth.
[ترجمه ترگمان]من در شگفت هستم که چگونه چنین قدرتی در زمین فرو می ریزد
[ترجمه گوگل]من به اندازه ی آنقدر بزرگ می افتم که قدرت به زمین افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

معجزه (اسم)
marvel, lollapalooza, miracle, wonderwork

اعجاز (اسم)
marvel, miracle, thaumaturgy

خرق عادت (اسم)
marvel, miracle

چیز شگفت (اسم)
marvel

تعجب (اسم)
admiration, wonder, surprise, amazement, wonderment, marvel, amaze

شگفتی (اسم)
amazement, astonishment, marvel, singularity, prodigy

شگفت داشتن (فعل)
wonder, marvel, be amazed

حیرت زده شدن (فعل)
marvel

به انگلیسی

• wonder, miracle, wondrous thing
wonder, be astonished; be amazed; be impressed
if you marvel at something, it fills you with surprise or admiration.
a marvel is something that makes you feel great surprise or admiration.

پیشنهاد کاربران

شگفت زده شدن،
حیرت زده شدن،
متعجب شدن، ( به نحوی که باور نشود کرد ) !!
از تعجب و حیرت لال شدن،
مات و مبهوت ( چیزی ) شدن،
به ابهت/شگفتی چیزی پی بردن،

یک شخص یا یک چیز خیلی ماهر یا مفید.
شگفت انگیز . باور نکردنی


شگرد. معجزه for exam animation marvelیعنی سحر و حقه های کامپیوتری
شگفت انگیز اعجاب انگیز
miracle
به تعجب و تحسین واداشته شدن
نام یک استودیوی فیلم سازی
نام یکی از قهرمانان استودیوی مارول ( کاپیتان مارول )
به معنای عجیب. شگفت انگیز
دنیای سینمایی مارول ( به انگلیسی: Marvel Cinematic Universe ) ( مخفف انگلیسی: MCU ) یک دنیای داستانی است که محور مجموعه فیلم هایی ابرقهرمانی می باشد که بر پایه شخصیت های کمیک های مارول کامیکس ساخته می شوند. مارول استودیوز، استودیو سازنده اصلی این فیلم هاست. این مجموعه شامل انتشار کمیک ها، فیلم های کوتاه و سریال های تلویزیونی نیز است. این دنیای مشترک، شبیه دنیای مشترک مارول در کمیک ها، با تقاطع داستانی فیلم ها، بازیگران و دست اندرکاران مشترک شکل گرفته است. کلارک گرگ در نقش مأمور فیل کولسن در بیشتر داستان ها حضور داشته است. دنیای سینمای مارول پرفروش ترین و بزرگترین فرانچایز تاریخ سینما بوده و رئیس آن کوین فایگی است. مرد آهنی ( ۲۰۰۸ ) نخستین فیلمی بود که از این مجموعه منتشر شد و فاز اول دنیای سینمایی مارول را کلید زد و با ساخت انتقام جویان ( ۲۰۱۲ ) فاز اول به پایان رسید. مرد آهنی ۳ ( ۲۰۱۳ ) آغازگر فاز دوم مارول بود و این فاز با فیلم مرد مورچه ای ( ۲۰۱۵ ) به پایان رسید. مارول فاز سوم را با فیلم کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی ( ۲۰۱۶ ) آغاز کرد و این فاز هم با فیلم مرد عنکبوتی: دور از خانه ( ۲۰۱۹ ) به پایان رسید. این دنیا با انتشار کمیک های مربوط به دنیای سینمایی مارول در سال ۲۰۱۰ گسترش یافت و با فیلم های کوتاهی به نام تک برداشت های مارول در سال ۲۰۱۱ این گسترش ادامه پیدا کرد. با ساخت سریال مأموران شیلد، پای این دنیا به تلویزیون نیز باز شد.
معجزه، شگفت آور
تحسین برانگیز
《 پارسی را پاس بِداریم》
marvel
به گُمان واژه ای ایرانی - اُروپایی ست :
marvel : marv - el
marv = هَم ریشه با شَهرِ باستانیِ مَرو وَ هَمین گونه پَهنه ای به نامِ مَرودَشت . مَرو سَنگی سِپید وَ دِرَخشان وَ نازُک وَ آتَش زَنه اَست که مایه یِ شِگِفتی می شَوَد.
el - = پَس وَند هَم تَراز با - آل دَر پارسی که نام واژه وَ نام اَبزار می سازَد مانَندِ : پوشال
گَرته بَرداری : مَروال ، مَروین
marvel ( noun ) = مایه شگفتی، مایه تعجب، موجب حیرت، شگفتی، حیرت آور/معجزه، اعجاز

مترادف است با کلمه : wonder ( noun ) به معناهای شگفتی، تعجب، حیرت

examples:
1 - . It's a marvel to me how they've managed to build the tunnel so quickly.
برای من موجب حیرت است که چطور آنها توانستند انقدر سریع تونل بسازند
2 - The Great Wall of China is one of the world's marvels.
دیوار بزرگ چین یکی از شگفتی های جهان است.
3 - This miniature phone is the latest technological marvel from Japan.
این گوشی کوچک جدیدترین شگفتی فناوری ژاپن است.
4 - it is a marvel that he survived with a new heart transplant.
این یک معجزه است که او با پیوند قلب جدید جان سالم به در برد.
5 - It's a marvel ( to me ) how they've managed to build the tunnel so quickly.
این ( برای من ) حیرت آور است که چگونه آنها توانسته اند تونل را به این سرعت بسازند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما