martin htst

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] روش استرلیزاسیون مارتین : از روشهای استرلیزاسیون مواد غذایی است که در آن مخلوط مواد مایع و قطعات جامد مستقیما قبل از قوطی کردن تحت تاثیر بخار آب قرار می گیرد

معنی یا پیشنهاد شما