marine disposal

پیشنهاد کاربران

marine disposal ( مهندسی محیط زیست و انرژی )
واژه مصوب: دفع دریایی
تعریف: دفع مواد بی مصرف حاصل از پردازش پسماندها در دریا
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما