marginal conglomerate or conglomerate or conglomerate

تخصصی

[زمین شناسی] کنگلومرای حاشیه ای کنگلومرایی که در امتداد یک ساحل و بر روی حواشی رو به خشکی رسوباتی با جنس های متفاوت شکل می گیرد. در مقاطع زمین شناسی، می توان این نوع کنگلومرا را در سطوح یا اعماق چینه شناسی مختلف مشاهده کرد (گسترش جانبی این نمونه نیز قابل ملاحظه است) و از این رو بازه های زمانی مختلف را به صورت مورب قطع می کند. در صورت بالا آمدن سطح آب دریا، کنگلومرای مزبور به کنگلومرای قاعده ای تبدیل می شود.

معنی یا پیشنهاد شما