marginal chamberlet

تخصصی

[زمین شناسی] حجره کوچک حاشیه ای بخشی از پوسته یک ریشه پا که در زون حاشیه ای مخزن قرار گرفته و تنها توسط قطعات اصلی پوسته شکل می گیرد (مانند حالت مشاهده شده در اربیتالونیدا).

معنی یا پیشنهاد شما