marekanite or obsidianite or obsidianite

تخصصی

[زمین شناسی] گونه ای ابسیدین ابسیدینی که به صورت توده های گردو تقریباً بدون گوشه ای که قطری کمتر از 2 اینچ و سطح مضرسی دارند، دیده می شود. چنین توده هایی در قالب توده های پرلیتی شکل گرفته و در مقایسه با پرلیت موجود در اطراف خود، میزان آب محتوی پایینتری دارند. عنوان مزبور از نام رود (marekanka) ماراکانکا در سیبری شوروی، مشتق شده است. مقایسه شود با: obsidianite

معنی یا پیشنهاد شما