mare centric

تخصصی

[زمین شناسی] طرز تفکر نظامى که بر قدرت دریایى تاکید دارد

معنی یا پیشنهاد شما