map unit

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] واحدهایی که محل عوارض آن ها روی نقشه مشخص شده. برای مثال واحدهای نقشه ای برای نقشه های تدوین شده با استفاده از پروژکشن
[خاک شناسی] واحدنقشه
[آب و خاک] واحد نقشه

معنی یا پیشنهاد شما