map unit

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] واحدهایی که محل عوارض آن ها روی نقشه مشخص شده. برای مثال واحدهای نقشه ای برای نقشه های تدوین شده با استفاده از پروژکشن
[خاک شناسی] واحدنقشه
[آب و خاک] واحد نقشه

پیشنهاد کاربران

map unit ( زیست شناسی - ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: واحد نقشه
تعریف: سنجه ای برای بیان فاصلة بین دو ژن پیوسته که بر پایة فراوانی زاده های نوترکیب برحسب درصد بیان می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما