manufacturing resource planning

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] برنامه ریزی منابع تولیدی - بسطی از MRP است با این هدف که ابزارهای برنامه ریزی ظرفیت را شامل گردد و این ابزارها یک فصل مشترک مالی است تا بتوان برنامه ریزی عملیات را به اصطلاح های مالی برگرداند و نیز یک ابزار شبیه سازی است تا بتوان برنامه های دیگر تولید را ارزیابی کرد.

معنی یا پیشنهاد شما