manualist

پیشنهاد کاربران

manualist ( شنوایی شناسی )
واژه مصوب: دستی گرا
تعریف: فرد طرفدار رویکرد دستی گرایی در آموزش ناشنوایان
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما