manticore

پیشنهاد کاربران

باید نوعی اژدها یا موجود افسانه ای باشد
مردخوار یا مانتیکور موجودی افسانه ای نشأت گرفته از افسانه های ایران باستان است. این جانور سر و چهره یک انسان ( بیشتر مرد ) و چشمان خاکستری دارد. بدن آن قهوه ای رنگ و به شکل شیر و دم آن نیز مانند دم کژدم ( گاهی اژدها ) می باشد. اندازه این جانور از شیر بزرگ تر و از اسب کوچک تر است و بدنش کمی درشت تر از شیر است.
منابع• https://fa.wikipedia.org/wiki/مردخوار
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما