manticore

پیشنهاد کاربران

مردخوار یا مانتیکور موجودی افسانه ای نشأت گرفته از افسانه های ایران باستان است. این جانور سر و چهره یک انسان ( بیشتر مرد ) و چشمان خاکستری دارد. بدن آن قهوه ای رنگ و به شکل شیر و دم آن نیز مانند دم کژدم
...
[مشاهده متن کامل]
( گاهی اژدها ) می باشد. اندازه این جانور از شیر بزرگ تر و از اسب کوچک تر است و بدنش کمی درشت تر از شیر است.

منابع• https://fa.wikipedia.org/wiki/مردخوار
باید نوعی اژدها یا موجود افسانه ای باشد

بپرس