manipulandum


روانشناسى : ابزار پاسخ

پیشنهاد کاربران

شیئی که برای دستکاری در آزمون یا آزمایش روانشناختی در نظر گرفته شده است. و اساسا، هر ویژگی یک شیء که قابل دستکاری است. بیشتر در ارتباط با اشیاء فیزیکی که حرکت آن ها در موقعیت شرطی سازی عامل با تقویت همراه است بکار می رود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما