manifest content

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] محتوای آشکار. این اصطلاح از روان شناسی عمقی مشتق شده اند و برای تفکیک بین جنبه هایی از پیام که آشکار هستند و آگاهانه ابراز می شوند و وجوهی که نا خود آگاه ابراز می شوند و فرض می شود در پس محتوی آشکار نهفته اند مورد استفاده قرار می گیرند. پیام ممکن است در رویا، روایت، مکتوب و غیره باشد، هر چند محتوی خواب بیشتر مورد نظر ماست.

معنی یا پیشنهاد شما