mangan

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] یک پوشش رسی که از اکسیدها و یا هیدرواکسیدهای منگنز تشکیل شده است.
[خاک شناسی] منگان

معنی یا پیشنهاد شما