mandant

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] موکل (در حقوق فرانسه و اسکاتلند)

معنی یا پیشنهاد شما