management by objective

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] مدیریت بر مبنای هدف، مدیریت با هدف، مدیریت مبتنی بر هدف
[صنعت] مدیریت بر مبنای هدف - فرایند مشخص کردن اهداف هر زیرواحد در یک سازمان و برنامه ریزی برای نیل به این اهداف. مدیران در تمام سطوح در امر تنظیم اهداف مشارکت نموده و سپس سعی در رسیدن به این اهداف می نمایند.

معنی یا پیشنهاد شما