maltose figure

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] عدد مالتوز : توان تولید مالتوز آرد می باشد. از این عدد در گذشته جهت ارزیابی قدرت آرد نسبت به تولید مالتوز استفاده می شد

معنی یا پیشنهاد شما