malign

/məˈlaɪn//məˈlaɪn/

معنی: بد نهاد، بدخیم، بدخواهی کردن، بد نام کردن
معانی دیگر: بدگویی کردن (از)، تهمت زدن (به)، چفته زدن، سعایت کردن، سخن چینی کردن، خبیث، بدفرجام، اهریمنی، بدجنسی کردن، سونیت نشان دادن، مضر، زیانبخش، طب بدخیم

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: maligns, maligning, maligned
• : تعریف: to speak badly of; defame; slander.
مترادف: calumniate, defame, denigrate, libel, slander, smear, smirch, traduce, vilify
متضاد: compliment, laud, praise
مشابه: abuse, anathematize, besmirch, blacken, deprecate, discredit, disparage, impugn, revile, run down, soil, stigmatize, sully, tarnish, wrong

- The politician complained that she had been maligned by the press.
[ترجمه ترگمان] این سیاست مدار شکایت داشت که او توسط مطبوعات مورد انتقاد قرار گرفته است
[ترجمه گوگل] سیاستمدار شکایت کرد که او توسط مطبوعات بدبخت شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Some parents maligned the teacher and tried to get him fired.
[ترجمه ترگمان] برخی از والدین از معلم انتقاد کردند و سعی کردند او را اخراج کنند
[ترجمه گوگل] بعضی از والدین معلم را خفه کردند و سعی کردند او را اخراج کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
مشتقات: malignly (adv.), maligner (n.)
• : تعریف: evil in intent, effect, or character.
مترادف: baleful, baneful, evil, injurious, malefic, maleficent, malevolent, pernicious, sinister, spiteful, venomous, virulent, wicked
متضاد: benevolent, benign, kind
مشابه: bad, black-hearted, harmful, malicious, ominous, vicious

- The letters were obviously sent with malign intent.
[ترجمه ترگمان] پیدا بود که نامه ها با مقاصد شیطانی فرستاده شده اند
[ترجمه گوگل] نامه ها به وضوح با هدف بدخواهی فرستاده شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. a malign influence
اثر سو،تاثیر اهریمنی

2. Foreign domination had a malign influence on local politics.
[ترجمه ترگمان]استیلای خارجی بر سیاست محلی تاثیر ناگواری بر جای گذاشت
[ترجمه گوگل]سلطهی فرانسوی نفوذ بدی در سیاستهای محلی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She describes pornography as 'a malign industry'.
[ترجمه ترگمان]او پورنوگرافی را به عنوان یک صنعت فاسد توصیف می کند
[ترجمه گوگل]او پورنوگرافی را 'صنعت بدخیم' توصیف میکند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Your behaviours exercised a malign influence on the children.
[ترجمه ترگمان]رفتار شما تاثیر بد رفتاری بر روی کودکان دارد
[ترجمه گوگل]رفتارهای شما یک نفوذ بدبختانه بر روی کودکان تاثیر می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A malign child of the Cold War who had once been the uncrowned underworld king of Berlin.
[ترجمه ترگمان]بچه بدی از جنگ سرد که زمانی پادشاه دنیای زیرزمینی برلین بود
[ترجمه گوگل]کودک خشونتبار جنگ سرد که بعدها یک پادشاه برلین زیرزمینی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. What destroys us most effectively is not a malign fate but our own capacity for self-deception and for degrading our own best self. George Eliot
[ترجمه ترگمان]چیزی که ما را به طور موثر نابود می کند سرنوشت بد نیست، بلکه توانایی خود برای خودفریبی و تحقیر کردن بهترین خود ماست جورج الیوت
[ترجمه گوگل]آنچه که ما را به طور موثر از بین می برد، سرنوشت بدخواهانه نیست، بلکه ظرفیت خود برای خودکفایی و تحقیر خود بهترین خودمان است جورج الیوت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I wish to malign no one.
[ترجمه ترگمان] من دوست دارم کسی رو بدنام کنم
[ترجمه گوگل]من امیدوارم هیچ کس را بدبخت نکنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The alliance, whether viewed as divine or malign, was formally enshrined in the School Certificate examination defined in 191
[ترجمه ترگمان]این اتحاد، چه به عنوان یک موهبت الهی یا بد تلقی می شد، رسما در امتحان گواهی مدرسه که در ۱۹۱ تعریف شد، شمرده شد
[ترجمه گوگل]اتحاد، هرچند که به عنوان الهی یا بدبختی دیده می شد، به طور رسمی در معاینه گواهی مدرسه تعریف شده در سال 191 تثبیت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The malign effects suffered by inbred animals show how evolution can exploit hidden diversity.
[ترجمه ترگمان]اثرات زیانبار ناشی از حیوانات خالص نشان می دهد که چگونه سیر تکاملی می تواند از تنوع پنهانی بهره برداری کند
[ترجمه گوگل]اثرات مخرب ناشی از حیوانات انجیر نشان می دهد چگونه تکامل می تواند از تنوع پنهان بهره برداری کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The malign coincidence that led to the tragedy was made clear by accident investigators' measurements.
[ترجمه ترگمان]تصادف malign که منجر به این تراژدی شد توسط محققان تصادف به وضوح مشخص شد
[ترجمه گوگل]تصادف بدخیم که منجر به تراژدی شد، با اندازه گیری های محققان حادثه مشخص شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Many displayed the malign green of corruption, the verdigris of spiritual gangrene.
[ترجمه ترگمان]بسیاری سبز رنگ از فساد، the of روحی را نمایش دادند
[ترجمه گوگل]بسیاری از سبز بدخوابی فساد، غم انگیز گانگرن روحانی را نشان دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. You malign a generous person when you call him stingy.
[ترجمه ترگمان]تو آدم سخاوتمندی بودی وقتی بهش میگی خسیس
[ترجمه گوگل]هنگامی که شما او را خجالتی می نامید، شخصیت سخاوتمندانه شما را بدرفتاری می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. She gave him a malign look.
[ترجمه ترگمان]نگاه شیطنت آمیزی به او انداخت
[ترجمه گوگل]او به او نگاه بدی داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Malign fate had broken their necks, perhaps, but never their hearts.
[ترجمه ترگمان]شاید سرنوشت malign، گردن های خود را شکسته بود، اما هیچ وقت hearts را از دست نداده بود
[ترجمه گوگل]شاید سرنوشت سرنوشتش، گردنش را شکسته بود، اما هرگز قلبش را نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

بد نهاد (صفت)
malign, ill-sorted, malevolent

بدخیم (صفت)
malign, virulent, malignant

بدخواهی کردن (فعل)
malign

بد نام کردن (فعل)
vilify, blemish, attaint, asperse, defame, denigrate, malign, traduce, calumniate, lynch

به انگلیسی

• slander, make evil and untrue statements about another
evil, harmful
if you malign someone, you say unpleasant and untrue things about them; a formal word.
malign behaviour is intended to harm someone; a formal word.

پیشنهاد کاربران

بدخواهانه
Malign activities : اقدامات بدخواهانه
بدنام کردن
شوم
خبیث
شوم
مغرض
بدخواهانه، شیطانی
1 - زیانبار، مخرب
2 - بطرز غیرمنصفانه مورد نقد قرار دادن
[adj]
مضر، زیانبخش، خباثت آلود

Foreign 💥malign💥 influence is an enduring challenge facing our country, ” Director of National Intelligence Avril Haines said in March
شرور یا شریر
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما