make such a big deal

پیشنهاد کاربران

موضوعی را خیلی بزرگ کردن، بیش از حد مهم جلوه دادن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما