make someone sick

پیشنهاد کاربران

کسی را بیمار کردن

کسی را به شدت ناراحت و عصبانی کردن ، کسی را بسیار آزار دادن
ناراحت یا عصبانی کردن
خسته یا دلزده کردن
کسی رو شدیدا آزردن
حال کسی رو بهم زدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما