make restitution


معنی: غرامت دادن
شبکه مترجمین ایران

مترادف ها

غرامت دادن (فعل)
compensate, make restitution, pay damages, pay for a loss, restitute

تخصصی

[حقوق] جبران کردن خسارت، پرداختن غرامت، بازگرداندن وضع پیشین زیان دیده، رد کردن مال به صاحب اصلی آن

پیشنهاد کاربران

جبران مافات
جبران صدمات
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما