make heavy weather of sth

پیشنهاد کاربران

مته به خشخاش گذاشتن
وسواس زیادی به خرج دادن
ایراد ملا لغتی گرفتن از چیزی
؟Why does he need to make such heavy weather of a simple task
چه نیازی هست که انقدر مته به خشخاش بگذارد برای یک کار ساده
She's making such heavy weather of that report she's writing.
او دارد وسواس زیادی به خرج نی دهد درباره آن گزارشی که داره می نویسد
ترجمه ی زیر هم آورده شده
( کار کوچکی را ) بزرگ جلوه دادن
( کار کوچکی را ) زیادی گنده کردن

؟Why does he need to make such heavy weather of a simple task
چه نیازی هست که انقدر گنده اش کنیم یک کار ساده را
She's making such heavy weather of that report she's writing.
او دارد زیادی گنده اش می کند آن گزارشی که داره می نویسد را
an actor who makes heavy weather of what should be a simple scene
یک بازیگر که زیادی بزرگنمایی می کندآنچه را که باید یک صحنه ی ساده باشد.
. . . . . . . . . . . .
ولی با توجه به didficulty وfind sth hard که در تعریف این اصطلاح آمده، همان "مته به خشخاش گذاشتن"، "ایراد ملا لغتی گرفتن" ، " وسواس زیادی به خرج دادن" ترجمه ی صحیح تری می باشد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما