major defect

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] عیب عمده
[ریاضیات] عیب مهم، نقص مهم

پیشنهاد کاربران

major defect ( مدیریت - مدیریت پروژه )
واژه مصوب: نقص عمده
تعریف: نقصی که بحرانی نیست، اما ممکن است به بروز کاستی در کارایی موردنظر منجر شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما