magnification ratio

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] نرخ بزرگ نمایی
[ریاضیات] نسبت بزرگ نمایی

معنی یا پیشنهاد شما