magnascope

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] ماگنا سکوپ [ازروشهای اولیه پرده عریض ]

معنی یا پیشنهاد شما