magisterium


(کلیسای کاتولیک) اختیار و توانایی آموختن اصول دین تحت الهام الهی، مطالب و باورهایی که به این طریق آموخته می شود

جمله های نمونه

1. Thus, the pastoral duty of the Magisterium is aimed at seeing to it that the People of God abides in the truth that liberates.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، وظیفه شبانی این Magisterium این است که شاهد آن باشیم که مردم خداوند به حقیقتی که آزاد می کند وفادار هستند
[ترجمه گوگل]بدین ترتیب، وظیفه روحانی مقدماتی، هدف آن است تا ببینیم که خدایان خدا در حقیقت آزاد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The mission of the Magisterium is linked to the definitive nature of the covenant established by God with his people in Christ.
[ترجمه ترگمان]ماموریت the با ماهیت قطعی پیمان مقرر شده توسط خداوند با مردم خود در مسیح مرتبط است
[ترجمه گوگل]مأموریت مقدماتی با ماهیت قطعی میثاق که توسط خداوند با مردمش در مسیح برقرار شده است، مرتبط است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is a world dominated by The Magisterium, which seeks to control all humanity.
[ترجمه ترگمان]این دنیایی است که تحت سلطه The است که به دنبال کنترل تمام بشریت است
[ترجمه گوگل]این دنیای تحت سلطه مکتب است که به دنبال کنترل تمام بشریت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is this Magisterium 's task to preserve God's people from deviations and defections and to guarantee them the objective possibility of professing the true faith without error.
[ترجمه ترگمان]این وظیفه Magisterium است که مردم خدا را از انحرافات و defections حفظ کند و به آن ها امکان تصحیح ایمان راستین بدون خطا را تضمین کند
[ترجمه گوگل]این وظیفۀ وظیفه ما این است که مردم خدا را از انحرافات و انحرافات حفظ کنیم و آنها را به امکان عدالت ادعای ایمان واقعی بدون خطا تضمین کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Magisterium The teaching office of the universal Church, articulated by a pope.
[ترجمه ترگمان]Magisterium < Number > ۱ < \/ Number >
[ترجمه گوگل]مؤسسه پژوهشی دفتر تدریس کلیسای جهانی که توسط پاپ بیان شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. But this world is dominated by the Magisterium, which seeks to control all humanity and to its greatest threat, is a golden compass and the one child, destined to possess it.
[ترجمه ترگمان]اما این دنیا تحت سلطه the است که به دنبال کنترل تمام بشریت و بزرگ ترین تهدید آن است، یک قطب نمای طلایی و یک کودک است که مقدر است آن را داشته باشد
[ترجمه گوگل]اما این دنیای مدرنیسم، که به دنبال کنترل تمام بشریت و بزرگترین تهدید آن است، تحت سلطه قرار گرفته است، یک قطب طلایی و یک کودک است که به دنبال آن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. It would hearten the many feminists who crowded the church that night without contradicting the teachings of the magisterium.
[ترجمه ترگمان]این کار باعث می شد بسیاری از طرفداران who که آن شب کلیسا را در کلیسا جمع کرده بودند بدون آن که تعلیمات of را تکذیب کنند
[ترجمه گوگل]این فمینیست های زیادی را می بیند که شب را بدون هیچ گونه تناقض با آموزه های کارشناسی پرستش می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Invitees were not only bishops, but heads of monastic orders, theologians representing the academic magisterium, even lay people.
[ترجمه ترگمان]invitees نه تنها اسقف بودند، بلکه روسای فرقه های رهبانی بودند، و عالمان دین و عالمان دین، حتی مردم را نیز در خود جای می دادند
[ترجمه گوگل]دعوت کنندگان نه تنها اسقف بودند، بلکه سران دستورات مدنی، متکلمان که نماینده مدرسۀ علمی بودند، حتی مردم را نادیده می گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I set off 12 months ago to investigate a phenomenon at the magnetic North Pole. A world in a parallel universe, where there is no Magisterium.
[ترجمه ترگمان]من ۱۲ ماه پیش برای بررسی پدیده ای در قطب مغناطیسی قطب شمال شروع به کار کردم دنیایی که در جهان های موازی، جایی که هیچ Magisterium وجود ندارد
[ترجمه گوگل]من 12 ماه پیش به بررسی یک پدیده در شمال قطب مغناطیسی رفتم جهان در یک جهان موازی، جایی که هیچ مقدماتی وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. By a "supernatural sense of faith" the People of God, under the guidance of the Church's living Magisterium, " unfailingly adheres to this faith.
[ترجمه ترگمان]با یک \"حس ماورای طبیعی ایمان\"، مردم خدا، تحت هدایت کلیسای living کلیسا، \" unfailingly به این ایمان پایبند بود
[ترجمه گوگل]با 'حس فوقالعاده ای از ایمان'، خدایان خدا، تحت هدایت مکشوسیسم زندگی کلیسا، 'بی وقفه به این ایمان پیوستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The beginning of science as a fully fledged enterprise took place in relation to two important definitions of the Magisterium of the Church.
[ترجمه ترگمان]آغاز علم به عنوان یک شرکت کاملا بالغ در ارتباط با دو تعریف مهم از Magisterium کلیسا رخ داد
[ترجمه گوگل]آغاز علم به عنوان یک سرمایه گذاری کاملا جامع در رابطه با دو تعریف مهم از مکتب کلیسا صورت گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In this event, I think the people of the magisterium decide what would best support the church and adhere to their previous interpretations.
[ترجمه ترگمان]در این رویداد، من فکر می کنم که مردم of تصمیم می گیرند که چه چیزی بهتر است از کلیسا حمایت کند و به تفسیرهای قبلی آن ها پایبند باشد
[ترجمه گوگل]در این مورد، من فکر می کنم مردم کارگروه تعیین می کنند که چه بهتر از کلیسا حمایت کنند و به تفسیر های قبلی خود پایبند باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Declared by Church authorities for defiance of the Church's teaching authority, or magisterium.
[ترجمه ترگمان]Declared از جانب مقامات کلیسا به خاطر سرپیچی از قدرت تدریس کلیسا، یا magisterium
[ترجمه گوگل]اعالم شده توسط مقامات کلیسا برای محکوم کردن قدرت تدریس کلیسا، یا کارشناسی ارشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• (roman catholicism) the authority which teaches doctrine

پیشنهاد کاربران

نام یک مجموعه ی 5 جلدی ، اثر هولی بلک و کاساندا کلر
اصل، قانون
مرجعیتِ کلیسایی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما