maestrichtian or maastrichtian or maastrichtian

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] مایستریشتین (Maastrichtian) مرحله اروپایی معادل با کرتاسه فوقانی (بالاتر از کامپانین و پایینتر از دانین ترشیاری) واژه مزبور به صورت Maastrichtian نیز نوشته می شود.

معنی یا پیشنهاد شما