macropores

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] روزنه های بزرگ
[آب و خاک] منفذهای بزرگ، خلل و فرج درشت،تخلخل ثقلی

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما