macrofossil

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] ماکرو فسیل سنگواره اى که آنقدر بزرگ است که مى توان آن را بدون استفاده از میکروسکپ مطالعه نمود.

معنی یا پیشنهاد شما