macrocosmic

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. The macrocosmic voltage is changed in terms of the demand of system operation, while the waveform of the microcosmic voltage is smooth, continuous and poses no impact.
[ترجمه ترگمان]ولتاژ macrocosmic برحسب نیاز به عملیات سیستم تغییر می کند، در حالی که شکل موج ولتاژ microcosmic صاف، پیوسته بوده و هیچ تاثیری ندارد
[ترجمه گوگل]ولتاژ ماکروسکمیک بر اساس تقاضای عملکرد سیستم تغییر می کند، در حالی که شکل موج ولتاژ میکرو کلاسیک صاف، پیوسته و بدون تاثیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As an important means of government macrocosmic adjustments in china, now as a result of many problems, monetary policy is obviously restricted in the course of adjusting and controlling economy.
[ترجمه ترگمان]به عنوان یکی از ابزارهای مهم اصلاحات دولت در چین، در حال حاضر در نتیجه بسیاری از مشکلات، سیاست پولی در دوره تنظیم و کنترل اقتصاد محدود شده است
[ترجمه گوگل]به عنوان یک وسیله مهم برای تعدیلات ماکروسکمی دولت در چین، در حال حاضر به دلیل بسیاری از مشکلات، سیاست پولی در حین تنظیم و کنترل اقتصاد محدود است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Rubber-particle interaction in macrocosmic and microcosmic aspects was analyzed and the influence of technical condition was speculated.
[ترجمه ترگمان]برهمکنش Rubber - ذره در ابعاد macrocosmic و microcosmic مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر شرایط فنی مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه گوگل]تعامل ذره لاستیک در ابعاد میکروکوزمی و میکروکوزمی مورد بررسی قرار گرفت و تأثیر شرایط فنی مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The passage, finally, in macrocosmic and microcosmic angles, is giving policy proposals of the governance-mechanism in risk capital activities in our country.
[ترجمه ترگمان]این گذر، در نهایت، در زوایای macrocosmic و microcosmic، پیشنهادهایی را در مورد مکانیسم حاکمیت در فعالیت های سرمایه در کشور ما ارائه می دهد
[ترجمه گوگل]این گذر، در نهایت، در زاویه های ماکرو کوشمیک و میکرو کوزمی، ارائه پیشنهادات سیاستی از مکانیزم حکومتداری در فعالیت های سرمایه ریسک در کشور ما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The Result of research shows that "macrocosmic institution index" influence materially stock market development and west counties can not represent worldwide counties.
[ترجمه ترگمان]نتیجه تحقیق نشان می دهد که \"شاخص موسسه macrocosmic\" بر توسعه بازار سهام و بخش های غربی تاثیر می گذارد و نمی تواند نماینده کشورهای جهان باشد
[ترجمه گوگل]نتایج تحقیقات نشان می دهد که شاخص موسسه ماکرو کوزمیک تأثیر بسزایی بر توسعه بازار سهام دارد و کشورهای غربی نمیتوانند در سراسر جهان نمایندگی نمایند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Macrocosmic evaluation takes subsystem as evaluation cell and adopts Fuzzy Comprehensive Evaluation.
[ترجمه ترگمان]ارزیابی macrocosmic به عنوان ارزیابی پیل ارزیابی و اتخاذ ارزیابی جامع فازی انجام می شود
[ترجمه گوگل]ارزیابی مقیاسشناسی زیرسیستم را به عنوان سلول ارزیابی به ارمغان می آورد و ارزیابی کاملی از فازی را اتخاذ می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The macrocosmic benefit mechanism includes the tax revenue, the finance help and some necessary price control.
[ترجمه ترگمان]مکانیزم سود macrocosmic شامل درآمد مالیاتی، کمک مالی و برخی کنترل قیمت ضروری است
[ترجمه گوگل]مکانیسم مزایای ماکروسکمی شامل درآمد مالیاتی، کمک مالی و کنترل قیمت ضروری می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The law of sand incipience is the connection of microcosmic mechanism research on wind-blown-sand two phase flow and macrocosmic engineering application.
[ترجمه ترگمان]قانون of، ارتباط مکانیسم microcosmic بر روی جریان باد - باد - باد دو فازی و کاربرد مهندسی macrocosmic است
[ترجمه گوگل]قانون آغازین شن و ماسه ارتباط تحقیقات مکانیزم میکرو کرمی در جریان دو فاز باد-باد-شن و ماسه و برنامه مهندسی مکانیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Cognition of stratum scientific meaning must he done in visual of society change, macrocosmic and microcosmic, and in a broad and narrow sense explain.
[ترجمه ترگمان]Cognition مفهوم علمی لایه باید به صورت تصویری از تغییرات جامعه، macrocosmic و microcosmic انجام شود، و در یک مفهوم گسترده و محدود توضیح داده شود
[ترجمه گوگل]شناخت معنای علمی اشعار باید به صورت تصویری از تغییرات اجتماعی، میکروکوزمی و میکروکوزمی انجام شود و در توضیح گسترده و باریک توضیح داده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Also, it will provide a good demonstration for students from microcosmic perspective and it benefits developing qualified technicians about educational technology from macrocosmic perspective.
[ترجمه ترگمان]همچنین، یک نمایش خوب برای دانش آموزان از دیدگاه microcosmic فراهم خواهد کرد و مزایایی را برای توسعه متخصصان خبره در مورد فن آوری آموزشی از دیدگاه macrocosmic به دست خواهد آورد
[ترجمه گوگل]همچنین، آن را برای دانش آموزان از دیدگاه میکرو کوزمی یک تظاهرات خوب ارائه می دهد و از تکنیسین های واجد شرایط در زمینه فن آوری آموزشی از دیدگاه ماکرو کومسکی بهره مند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Nature has but one system of mechanics for "dividing the undivided" and "conditioning the un- conditioned" and that is the same in microcosmic waves or macrocosmic ones.
[ترجمه ترگمان]طبیعت به جز یک سیستم مکانیکی برای تقسیم کردن \"undivided\" و \"تهویه مطبوع\" ندارد و در امواج microcosmic یا macrocosmic یک سان است
[ترجمه گوگل]طبیعت تنها یک سیستم مکانیکی برای تقسیم یکنواختی و «تهویه غیرمستقیم» دارد و همینطور در امواج میکروکوزمیک و یا ماکروسیمیکها یکسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Firstly, we define the definition of bank fragility and review the researches on bank fragility from macrocosmic and microcosmic aspects.
[ترجمه ترگمان]اول، تعریف آسیب پذیری بانک را تعریف کرده و تحقیقات را در مورد آسیب پذیری بانکی از جنبه های macrocosmic و microcosmic بررسی می کنیم
[ترجمه گوگل]اولا تعریف شکنندگی بانکی را تعریف می کنیم و تحقیقات در مورد شکنندگی بانک از جنبه های ماکرو کوزمیک و میکروکوزمی را بررسی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Thirdly, on the issue that how to establish Formation-characteristic, this paper proposes that it should be considered from two respects, macrocosmic strategy and microcosmic tactics.
[ترجمه ترگمان]سوم اینکه، در مورد چگونگی ایجاد ویژگی تشکیل، این مقاله پیشنهاد می کند که باید از دو منظر، استراتژی macrocosmic و تاکتیک microcosmic در نظر گرفته شود
[ترجمه گوگل]سوم، در این مورد که چگونه به ایجاد ویژگی سازمانی، این مقاله پیشنهاد می کند که از دو جهت، استراتژی macrocosmic و تاکتیک های میکرو کلاسیک در نظر گرفته شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The fracture of 45 steel plate was analyzed by means of macrocosmic and microcosmic.
[ترجمه ترگمان]شکستگی ۴۵ صفحه فولادی توسط macrocosmic و microcosmic آنالیز شد
[ترجمه گوگل]شکست 45 فولاد ورق با استفاده از میکروکوزمی و میکروکوزمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• of a macrocosm, of the world as whole, universal

پیشنهاد کاربران

کلان - فلکی
کلان فلکی
کلان جهانی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما