maar volcano or volcanoes or volcanoes or maar volcanoes

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] دریاچه آتشفشانی کراتر آتشفشانی است که مخروط ندارد. اعتقاد بر این است که این کراتر از طریق فوران انفجاری گازهای به دام افتاده تشکیل می شود.

معنی یا پیشنهاد شما