برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1728 100 1
شبکه مترجمین ایران

mythical

/ˈmɪθəkl̩/ /ˈmɪθɪkl̩/

معنی: اسطورهای، افسانه امیز
معانی دیگر: دستانی، رجوع شود به: mythic

واژه mythical در جمله های نمونه

1. a mythical creature
موجود اسطوره‌ای

2. The unicorn is a mythical creature.
[ترجمه ترگمان]تک‌شاخ یک جانور افسانه‌ای است
[ترجمه گوگل]تک شاخ یک موجود اسطوره ای است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Col. 10 contains references to the mythical events recounted in the poem.
[ترجمه ترگمان]سرهنگ ۱۰ حاوی اشاراتی به رویداده‌ای افسانه‌ای است که در این شعر نقل شده‌است
[ترجمه گوگل]سرهنگ 10 حاوی ارجاعات به رویدادهای اسطورهای در شعر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The mythical opponents, Vishnu representing complacency and preservation and Siva symbolizing change and metamorphosis, gain another perspective in the light of physics.
[ترجمه ترگمان]مخالفان اسطوره‌ای، ویشنو، مظهر complacency و preservation که نماد تغییر و دگردیسی هستند، دیدگاه دیگری را در پرتو فیزیک به دست می‌آورند
[ترجمه گوگل]مخالفان اسطوره ای، ویشنو نشان دهنده خوشبختی و حفظ و سایا نماد تغییر و دگرگونی، چشم انداز دیگری را در پرتو فیزیک به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5 ...

مترادف mythical

اسطورهای (صفت)
mythical
افسانه امیز (صفت)
mythical

معنی کلمه mythical به انگلیسی

mythical
• of or pertaining to a myth; described in a legendary story; imaginary, fictional
• something that is mythical is imaginary and only exists in myths.
• mythical is also used to describe something which is untrue or does not exist.

mythical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Avin
باستاني
قديمي
مال اهد بوق 🤪🤓
آرش اکبری
اسطوره ای
nika
سطوره ای
گلی افجه
افسانه ای
رامین
اسطوره ای
ARMY.FAN BOY.LOVE BTS
اسطوره ای
رامین
اساطیری
شایان رحمانی
@ARMY.FAN BOY.LOVE BTS
منم عاشق بی تی اسم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی mythical

کلمه : mythical
املای فارسی : میتهیکل
اشتباه تایپی : ئغفاهزشم
عکس mythical : در گوگل

آیا معنی mythical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )