برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1404 100 1

mystery

/ˈmɪstəri/ /ˈmɪstəri/

معنی: هنر، سر، شبیه، صنعت، حرفه، خفا، پیشه، رمز، معما، لغز، راز
معانی دیگر: (داستان یا نمایش) معماآمیز، مبهم و پیچیده، (جمع - به ویژه در عهد باستان) مراسم سری مذهبی (که فقط خواص حق شرکت در آنرا داشتند)، فرقه ی سری، رجوع شود به: mystery play، (کلیسای کاتولیک) مراسم عشای ربانی، (هنگام نیایش با تسبیح) هر یک از پانزده رویداد زندگانی عیسی و مریم که روی آن تعمق می کنند، (قدیمی)

واژه mystery در جمله های نمونه

1. a mystery story
داستان پر معما

2. the mystery of life
راز حیات

3. a curtain of mystery
پرده‌ای از اسرار

4. it remained a mystery for many a year
سال‌ها به صورت یک معما باقی ماند.

5. to unravel the mystery of the atom
از راز اتم پرده برداشتن

6. her disappearance is a mystery to me
ناپدید شدن او برایم اسرارآمیز است.

7. the solution of a mystery
حل یک معما

8. her death is still a mystery
مرگ او هنوز به صورت راز باقی مانده است.

9. she wished to pierce the mystery that was taking place in the bank
او آرزو می‌کرد به کارهای اسرارآمیزی که در بانک انجام می‌شد پی ببرد.

10. he tore away the veil of mystery that surrounded that robbery
او از اسراری که آن سرقت را احاطه کرده بود پرده‌برداری کرد.

11. The woods have an aura of mystery.
[ترجمه ترگمان]جنگل پر از رمز و رازی است
[ترجمه گوگل]جنگل دارای یک صدای رمز و راز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف mystery

هنر (اسم)
accomplishment , art , craft , forte , artifice , mystery , master stroke
سر (اسم)
slide , secret , edge , end , mystery , point , acme , top , head , tip , inception , beginning , chief , origin , apex , vertex , cover , corona , incipience , headpiece , extremity , glide , piece , flower , lid , pate , noddle , pash , plug , inchoation , lead-off , nob , noggin , sliding
شبیه (اسم)
likeness , mystery , portrait
صنعت (اسم)
art , craft , mystery , industry
حرفه (اسم)
mystery , profession , pursuit , avocation , business , vocation , occupation , trade , metier , carrier
خفا (اسم)
mystery , secrecy
پیشه (اسم)
function , craft , mystery , profession , pursuit , vocation , occupation , trade , calling
رمز (اسم)
secret , mystery , token , sign , trick , crypt , code , riddle , cipher , symbol , enigma , cryptogram
معما (اسم)
mystery , puzzle , riddle , conundrum , enigma , crux , logogram , logogriph
لغز (اسم)
mystery , puzzle , riddle , enigma , crux , wisecrack
راز (اسم)
secret , mystery , paint , hedgehog , secrecy

معنی عبارات مرتبط با mystery به فارسی

(تئاتر انگلیس در اواخر قرون وسطی) نمایش انجیلی (درباره ی زندگی و مرگ عیسی)
سری، مرموز

معنی mystery در دیکشنری تخصصی

[سینما] فیلم پلیسی

معنی کلمه mystery به انگلیسی

mystery
• that which cannot be understood, something that is unknown; inexplicable (often religious) matter, epiphany; quality of being elusive or secretive; mystery novel, piece of fiction about a puzzling event or an unsolved crime
• a mystery is something that is not understood or known about.
• if you talk about the mystery of someone or something, you are talking about how difficult they are to understand or to know about.
• a mystery person or thing is one whose identity or nature is not known.
mystery man
• mystery person, mysterious man, man with a secret identity
mystery of life
• secret of life, life's unexplainable quality
mystery story
• story whose plot contains a mystery, detective story, adventure story
enveloped in mystery
• surrounded by mystery, secret, mysterious, enigmatic
murder mystery
• undeciphered mystery, unsolved murder case; suspense-thriller which describes a murderous affair
shrouded in mystery
• vague, unclear, unknown
world of mystery
• imaginary world where all sorts of strange things can happen

mystery را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مبینا
راز
Amir
راز
maryam4_m
Some mystery men
چنتا ادمای عجیب و غریب
Mahsa
معما
میلاد پیروند
سربسته...گنگ
علیرضا رحمتی
sth(something) that is difficult to understand or explain
e.g.(for example) : it's one of the great unsolved mysteries in this century
این یکی از ابهامات یا معماهای حل نشده ی این قرن بود .
معنی کلمه به فارسی : ابهام - معما(آمیز )
افسانه احمدی عالیبری
مرموز
The woman in the next apartment is a real mystery .she never speaks to anyone

خانم آپارتمان کناری واقعا مرموز است .او هرگز با کسی صحبت نمی کند
سهیل حسن زاده
a thing that you cannot understand or explain
Kambiz333
راز،معما
._. .-.
A thing that you cannot understand or explain
Matin
راز، رمز، معما
متین خدایی
راز، معما
هومن
نامعلوم، نامشخص، نهان
سیدجلیل مهدیخواه
مشکوک
تمام کسانی که گفتن خرند
تمام شما آقایان خانوما خرید
مهدی 5
خرید شما
Aram
A thing that you cannot understand or explain
💜 Amirmaghare_lover 💜
A thing that you cannot understand or explain
راز ، معما💡📙

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mystery
کلمه : mystery
املای فارسی : میستری
اشتباه تایپی : ئغسفثقغ
عکس mystery : در گوگل

آیا معنی mystery مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )