برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1400 100 1

moving picture

/ˈmuːvɪŋˈpɪkt͡ʃər/ /ˈmuːvɪŋˈpɪkt͡ʃə/

معنی: سینما
معانی دیگر: فیلم سینما، نمایش فیلم

واژه moving picture در جمله های نمونه

1. These shapes are built into moving pictures which are inspired by those drawn by Blake to illustrate stories from the Bible.
[ترجمه ترگمان]این اشکال در تصاویر متحرک ساخته شده‌اند که از آن‌هایی که توسط بلیک جذب شده‌اند برای نشان دادن داستان‌هایی از کتاب مقدس الهام‌گرفته شده‌است
[ترجمه گوگل]این شکل ها به تصاویر متحرک ساخته شده اند که توسط کسانی ساخته شده اند که Blake برای نشان دادن داستان های کتاب مقدس الهام می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And video's moving pictures also help learners concentrate because they provide a focus of attention while they listen.
[ترجمه ترگمان]و تصاویر متحرک ویدئویی نیز به learners کمک می‌کنند، زیرا در حین گوش دادن، توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند
[ترجمه گوگل]و تصاویر متحرک ویدئویی نیز به یادگیرندگان تمرکز می کنند، زیرا در حالی که گوش می دهند توجه خاصی را به خود جلب می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Even concentrating on the rapidly moving pictures milked most of my energy.
[ترجمه ترگمان]حتی تمرکز کردن روی تصاویر متحرک که بیشتر انرژی مرا دوشیده بود
[ترجمه گوگل]حتی تمرکز بر روی تصاویر به سرعت در حال حرکت بیشتر از انرژی من شیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف moving picture

سینما (اسم)
flick , picture , cinema , film , movie , motion picture , cinematograph , moving picture , silver screen

معنی کلمه moving picture به انگلیسی

moving picture
• film, movie, cinematic picture
• a moving picture is a film; an old-fashioned expression.

moving picture را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی moving picture
کلمه : moving picture
املای فارسی : موینگ پیکچر
اشتباه تایپی : ئخرهدل حهزفعقث
عکس moving picture : در گوگل

آیا معنی moving picture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )