برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

move

/ˈmuːv/ /muːv/

معنی: تکان، تغییر مکان، نقل مکان، نوبت حرکت یابازی، اقدام، حرکت، جنبش، تکان دادن، حرکت کردن، سیر کردن، وادار کردن، تحریک کردن، بازی کردن، حرکت دادن، جنبیدن، بجنبش دراوردن، بحرکت انداختن، متاثر ساختن
معانی دیگر: حرکت دادن یا کردن، جنباندن، مخیدن، بشولیدن، (کار یا رویداد و غیره) پیشرفت کردن، جلو رفتن، راه افتادن، تغییر مکان دادن، منتقل کردن یا شدن، (با: on) راهی شدن، (شطرنج و غیره) مهره را حرکت دادن، موجب احساس حزن (یا ترحم یا خشم یا تحسین و غیره) شدن، به ... آوردن، واداشتن، به صرافت افتادن یا انداختن، (در پارلمان یا هر جا که بحث و مشاوره و سپس رای گیری می شود) پیشنهاد کردن، آغاز به عمل کردن، اقدام به عمل آوردن، (کالا و غیره) به فروش رفتن، (با افراد طبقه ی بخصوصی) معاشرت کردن، عمل، اسباب کشی، جابجایی، ریدن، (شکم) کارکردن، رجوع شود به: movement

واژه move در جمله های نمونه

1. move the desk toward the window!
میز را به طرف پنجره بکش‌!

2. move your body but not your arms and legs
بدنت را تکان بده ولی نه دست و پایت را.

3. move your lazy carcass!
تنه‌ی لش خود را تکان بده‌!

4. move (or empty or relieve) one's bowels
قضای حاجت کردن،مدفوع دفع کردن،ادرار پر کردن

5. move (or reduce) to tears
به گریه انداختن،گریان کردن

6. move (shift) your arse
(انگلیس - خودمانی) کونت را کنار بکش تا منم بنشینم،دفتی بزن،بکش کنار

7. move along
جلوتر (یا عقب تر) رفتن،جابجا شدن

8. move heaven and earth
حداکثر کوشش خود را کردن،زمین و زمان را به هم زدن،چهاوچها کردن

9. move heaven and earth
آسمان و زمین را به هم دوختن،بیشترین سعی خود را کردن

10. move house
(انگلیس - عامیانه) اسباب کشی

11. move in
(امریکا - خودمانی) 1- به منظور گرفتار سازی نزدیک شدن به 2- غفلتا مورد حمله قرار دادن،عرصه را تنگ کردن

12. move in on
1- به منزل تازه اسباب کشی کردن،به محل جدید نقل مکان کردن 2- آماده‌ی در دست گیری زمام امور شدن

...

مترادف move

تکان (اسم)
stroke , move , movement , motion , hustle , shake , shock , rock , wag , jerk , jostle , jar , convulsion , tremor , jolt , tremour
تغییر مکان (اسم)
move , movement , shift , displacement
نقل مکان (اسم)
move
نوبت حرکت یابازی (اسم)
move
اقدام (اسم)
measure , action , move , proceeding , ploy , beginning , emprise
حرکت (اسم)
departure , stroke , progress , action , stir , move , movement , motion , travel , gesture , behavior , demeanor , locomotion , poke , gest , stirabout
جنبش (اسم)
cause , action , stir , move , movement , motion , travel , jiggle , vibration , commotion , inanition , bustle , rock , flicker , locomotion , jar , heartbeat , tremor , libration , tremour , vibratility
تکان دادن (فعل)
agitate , twiddle , stir , move , hitch , hustle , shake , flick , wiggle , budge , shock , startle , impulse , pulsate , wag , shag , jar , concuss , convulse , jolt , jounce , shrug off
حرکت کردن (فعل)
behave , move , proceed , ambulate , whirl , waggle , depart
سیر کردن (فعل)
satiate , feed , fill , go , move , travel , walk , tour , sate , glut , rotate , revolve , cloy , roam , give to eat , saturate
وادار کردن (فعل)
enforce , have , move , influence , compel , oblige , persuade , induce , impel , endue , instigate
تحریک کردن (فعل)
arouse , excite , pique , abrade , stimulate , annoy , incense , agitate , prime , edge , inspirit , move , actuate , goad , incite , prick , fuel , vitalize , motivate , fillip , drive , bestir , knock up , egg on , impassion , foment , ginger , hypo , instigate , provoke , steam up
بازی کردن (فعل)
perform , act , play , twiddle , sport , toy , disport , move
حرکت دادن (فعل)
stir , move , propel , rouse
جنبیدن (فعل)
move , wiggle , vacillate , wag , vibrate , wobble
بجنبش دراوردن (فعل)
move , winnow
بحرکت انداختن (فعل)
move
متاثر ساختن (فعل)
move , sadden

معنی عبارات مرتبط با move به فارسی

جلوتر (یا عقب تر) رفتن، جابجا شدن
حداکثر کوشش خود را کردن، زمین و زمان را به هم زدن، چهاوچها کردن، آسمان و زمین را به هم دوختن، بیشترین سعی خود را کردن
(انگلیس - عامیانه) اسباب کشی
(امریکا - خودمانی) 1- به منظور گرفتار سازی نزدیک شدن به 2- غفلتا مورد حمله قرار دادن، عرصه را تنگ کردن
1- به منزل تازه اسباب کشی کردن، به محل جدید نقل مکان کردن 2- آماده ی در دست گیری زمام امور شدن
باب حرکت
گردش یا حرکت سیاره
عزیمت کردن، رفتن، راهی شدن
یکجا نه ایستید، قدم بزنید
قضای حاجت کردن، مدفوع دفع کردن، ادرار پر کردن
کنار رفتن، کنارتر نشستن، دفتی زدن
به گریه انداختن، گریان کردن
ترفیع یافتن یا دادن
(انگلیس - خودمانی) کونت را کنار بکش تا منم بنشینم، د ...

معنی move در دیکشنری تخصصی

move
[کامپیوتر] نقل مکان ، حرکت کردن ، حرکت ادن ، حرکت ، کپی کردن اطلاعات از یک مکان حافظه در حافظه اصلی به مکان دیگر .
[فوتبال] حرکت
[مهندسی گاز] حرکتکردن ، انتقال دادن
[حقوق] پیشنهاد کردن، درخواست کردن، اقدام کردن، منتقل کردن
[ریاضیات] جابجائی، حرکت، انتقال، بردن، حرکت دادن، نقل مکان کردن
[کوه نوردی] حرکت
[ریاضیات] رفت و برگشت کردن
[ریاضیات] منتقل کردن به
[نساجی] عدد حرکت
[ریاضیات] دور زدن
[کوه نوردی] حرکت تعادلی
[کامپیوتر] انتقال بلوک - عمل انتقال بخشی از یک فایل از یک محل به محلی دیگر در درون همان فایل
[کامپیوتر] جابجایی بلوک ؛انتقال بلوک
[ریاضیات] حرکت اکتشافی
[کوه نوردی] حرکت هاریسون
[ریاضیات] حرکت نمونه
[فوتبال] دریافت و حرکت
[کوه نوردی] حرکت بالا رکاب

معنی کلمه move به انگلیسی

move
• instance of moving; motion; change of residence; action; repositioning of a game piece, turn in a game; formal request or proposition
• be in motion; put in motion; act on, take action; transfer from one place to another; change residence; excite, cause emotion; motivate, spur to action; suggest, propose; take a turn in a game, reposition a game piece
• when something moves or when you move something, it changes its position.
• when you move, you change your position or go to a different place. verb here but can also be used as a singular noun. e.g. neither she nor any of the others made a move.
• if you move or if you move house, you go to live in a different house, taking all your belongings with you. verb here but can also be used as a count noun. e.g. i wrecked a good stereo on my last move.
• if you move or if somebody moves you from one place or job to another, you go from one place or job to another. verb here but can also be used as a count noun. e.g. regular moves for junior executives are a company policy.
• if you move towards a particular state or opinion, you start to be in that state or have that opinion. verb here but can also be used as a singular noun. e.g. this was the first step in his move away from the labour party.
• if a situation is moving, it is developing or progressing.
• if something moves you to do something, it causes you to do it; a formal use.
• if something moves you, it causes you to feel a deep emotion, usually sadness or sympathy.
• if you move a motion or amendment at a meeting, you propose it so that people can vote for or against it.
• a move is also an action that you take in order to achieve something.
• in a game such as chess, a move is the act of putting a counter or chess piece in a different position on the board.
• see also moving.
• if you are on the move, you are going from one place to another.
• if you tell someone to get a ...

move را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
انتقال دادن - نقل مکان کردن - احساساتِ...... را برانگیختن
سعید حصیری
پرداخت کردن (حقوقی)
move
نقل مکان کردن
b a
وادار کردن
محمد جواد
مجاب کردن

move people to say yes
Maryam.J
To get moved
احساساتی شدن،احساس ترحم کردن
محدثه فرومدی
گذر، گذار، عبور
...
حرکت دادن
zh
تحرک
حسن اسماعیلی
جابه جا کردن،حرکت کردن
mdb
مهاجرت
Mobi Rahi
نقل مکان کردن
tinabailari
نقل مکان کردن
we hope to move to Shiraz in soon future 🗿 🗿🗿
ما امیدواریم که در آینده ی نزدیک به شیراز نقل مکان کنیم
Farhood
(Informal)
(بسرعت) شروع کردن (کاری/چیزی)
1) Let's move—it's time we went shopping
2) It's late—we'd better get moving
3) Move it! We’re going to be late!

(Informal)
(بسرعت) ترک کردن (مکانی)

تحت تاثیر قرار گرفتن (از لحاظ احساسی)
1) We were deeply moved by her plight
2) Grown men were moved to tears at the horrific scenes
3) I am really moved by people's kindness
4) The film moved me so much, I started to weep
5) The woman's story had really moved her

اقدام کردن، وارد عمل شدن
1) The police moved quickly to dispel the rumours
2) The firm has moved to reassure customers that they will continue to provide good service

تغییر نظر/عقیده دادن
The government has not moved on this issue

تغییر کردن شرایط و زمانه
(حادث شدن پیشرفت‌ها)
Things have moved on a lot since the days when I was young

تغییر دادن زمان (جلسه و غیره)
Let's move the meeting to Wednesday

باعث شدن
(اینکه کسی کاری انجام بده/اینکه کاری صورت بگیره)
1) She felt moved to address the crowd
2) move somebody He works when the spirit moves him (= when he wants to
3) Like many adolescents he was moved to write poetry
‘4) Certainly not!’ he was moved to protest
5) As the delays got worse he was moved to make a mild complaint
6) The new director has really got things moving

فروختن، بفروش رساندن
1) How quickly can we move this stock?
2) These copies are moving fast—they'll soon be sold out

(بصورت رسمی) چیزی پیشنهاد دادن
1) The Opposition moved an amendment to the Bill
2) I move that a vote be taken on this

Figure
I am waiting for your move
منتظر حرکت شما هستم
Arian
نقل مکان کردن
ASHAVAND.R
جنب وجوش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی move

کلمه : move
املای فارسی : موو
اشتباه تایپی : ئخرث
عکس move : در گوگل

آیا معنی move مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )