برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

mourning

/ˈmɔːrnɪŋ/ /ˈmɔːnɪŋ/

معنی: عزا، ماتم، سوگواری، عزاداری، سوگ
معانی دیگر: جامه ی عزا، لباس سیاه، دوران عزاداری، وابسته به سوگواری

واژه mourning در جمله های نمونه

1. mourning ceremonies
مراسم ختم (عزاداری)

2. during mourning flags are at half mast
در دوران سوگواری پرچم ها نیمه افراشته اند.

3. wearing mourning clothes is optional
پوشیدن لباس عزاداری اختیاری است.

4. they wear mourning for a whole year
آنها یک سال تمام جامه‌ی عزا می‌پوشند.

5. a sound of mourning came from the dead man's room
صدای سوگواری از اتاق مرد متوفی به گوش می‌رسید.

6. his remarks apropos mourning
اظهارات او درباره‌ی عزاداری

7. black is a sign of mourning
سیاه علامت سوگواری است.

8. moharam is the month of mourning
محرم ماه عزاداری است.

9. her father's death put her into mourning
مرگ پدر او را سوگوار کرد.

10. the bereaved family are still in mourning
خانواده‌ی سوگوار هنوز عزاداری می‌کنند.

11. the leitmotif of this story consists of death and mourning
موضوع اصلی این داستان عبارت است از مرگ و سوگواری.

12. He was in mourning for his wife.
[ترجمه ترگمان]او ب ...

مترادف mourning

عزا (اسم)
patience , condolence , mourning , lamentation
ماتم (اسم)
dole , mourning
سوگواری (اسم)
mourning , lamentation , jeremiad , mournfulness
عزاداری (اسم)
mourning , lamentation , mournfulness
سوگ (اسم)
sorrow , sadness , mourning

معنی عبارات مرتبط با mourning به فارسی

بازوبند سیاه (به نشان سوگواری)
(جانورشناسی) پروانه ی سوگ (nymphalis antiopa - بومی اروپا و امریکای شمالی)
(جانورشناسی) کبوتر سوگ (zenaida macroura - بومی امریکای شمالی)
کاغذ ویژه عزاداری
جامه ماتم که کسی برای احترام بمرده ای که بااوخویشی ندارد بپوشد
عزاداری سنگین
دوران دوم عزاداری (که به جای لباس سیاه جامه ی خاکستری یا سفید می پوشیدند)

معنی کلمه mourning به انگلیسی

mourning
• grieving, lamentation; act of feeling sorrow for someone's death; period of mourning; clothes worn by mourners; signs of mourning
• of one who mourns, in grief over the death of a close one; pertaining to the mourning process
• mourning is behaviour in which you show sadness about a person's death.
• if you are in mourning, you are wearing special clothes or behaving in a special way because a member of your family has died.
• see also mourn.
mourning customs
• traditions followed during a time of mourning
mourning dove
• wild north american dove with a plaintive mournful call
customs of mourning
• traditions of expressing grief for the dead, mourning traditions
day of mourning
• day of sorrow or grief (usually in commemoration of a person or persons who have died)
deep mourning
• profound grief, bereavement
go into mourning
• grieve for someone who has died
in deep mourning
• greatly sorrowing over (someone's death)
in mourning
• sorrowing over (someone's death)
national day of mourning
• day of countrywide mourning to commemorate a tragic occurrence
seven days of mourning
• seven day period for grieving over the dead
year of mourning
• year of grief for the dead

mourning را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اکرم دهات جانی
عزاداری سوگواری گریه کنان
اکرم روستایی
The wedding day fell to third mourning
روز عروسی که به روز سوم عزاداری افتاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی mourning

کلمه : mourning
املای فارسی : مورنینگ
اشتباه تایپی : ئخعقدهدل
عکس mourning : در گوگل

آیا معنی mourning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )