برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1398 100 1

moslem

/ˈmɑːzləm/ /ˈmɒzləm/

معنی: مسلم، مسلمان
معانی دیگر: رجوع شود به: muslim

واژه moslem در جمله های نمونه

1. Moslem women used to veil their faces before going into public.
[ترجمه ترگمان]زنان مسلمان پیش از رفتن به اجتماع، چهره خود را پنهان می‌داشتند
[ترجمه گوگل]زنان مسلمان قبل از رفتن به عموم، چهره هایشان را پوشانده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Jews and Moslems practise circumcision for religious reasons.
[ترجمه ترگمان]یهودیان و مسلمانان ختنه را به دلایل مذهبی انجام می‌دهند
[ترجمه گوگل]یهودیان و مسلمانان به دلایل مذهبی ختنه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is a Moslem.
[ترجمه ترگمان]او مسلمان است
[ترجمه گوگل]او مسلمان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If we can't address the problem, Moslem floating people's poverty and weak tendency can pass on their subgeneration.
[ترجمه ترگمان]اگر ما نتوانیم این مشکل را حل کنیم، جوانان شناور مسلمان و گرایش ضعیف می‌توانند از مرزه‌ای خود عبور کنند
[ترجمه گوگل]اگر ما نمیتوانیم به مشکل برسیم، فقر و گرایش ضعیف مردم مسلمان مسلمان می تواند بر سرنوشت آنها منتقل شود
...

مترادف moslem

مسلم (اسم)
moslem
مسلمان (اسم)
saracen , mohammedan , muslim , moslem , mussulman

معنی کلمه moslem به انگلیسی

moslem
• muslim, adherent of islam (also muslem)
• of the religion of islam
moslem believer
• person who practices the religion of islam
moslem brotherhood
• extremist islamic organization which is banned in egypt, egypt's largest islamic political group
moslem extremists
• moslem radicals, moslem people who promote radical political change and/or revolution
moslem feast of the sacrifice
• moslem holiday
moslem religious shrines
• sites held sacred to moslems
moslem temple treasury
• assets of the islamic treasury
becoming a moslem
• conversion to the religion of islam, adopting muslim ways

moslem را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی moslem
کلمه : moslem
املای فارسی : مسلم
اشتباه تایپی : ئخسمثئ
عکس moslem : در گوگل

آیا معنی moslem مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )