برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

monstrous

/ˈmɑːnstrəs/ /ˈmɒnstrəs/

معنی: هیولا
معانی دیگر: (به طور نابهنجار) بزرگ، ستهم، عظیم، سترک، غول آسا، غول پیکر، ژنده، مهیب، هیولا مانند، هولناک، سهمگین، وحشت انگیز، شبست، شیطانی، اهریمنی، ددمنش، ددمنشانه، بسیاربد، دیو سیرت، بسیار نامعقول، ناقص (از نظر شکل یا اندازه)، ناقص الخلقه، عجیب الخلقه

واژه monstrous در جمله های نمونه

1. a monstrous bridge over that frothy, angry river
پل غول پیکری بر روی آن رودخانه‌ی کف آلود و خشمگین

2. a monstrous fetus
جنین ناقص‌الخلقه

3. a monstrous watermelon which is in the shape of a large pyramid!
هندوانه‌ی عجیب‌الخلقه که به شکل هرم بزرگی است‌!

4. his monstrous shoes
کفش‌های عظیم او

5. the monstrous crimes of ali asghr the killer
جنایات هولناک علی اصغر قاتل

6. it is monstrous to treat women like that
آنچنان رفتار نسبت به زنان وحشیانه است.

7. a building of monstrous proportions
ساختمانی با ابعاد غول آسا

8. The illustrations show monstrous beasts with bodies like bears and heads like tigers.
[ترجمه ترگمان]تصاویر حیوانات غول‌آسا با بدن‌های مثل خرس و سر و کله شبیه به ببرها را نشان می‌دهند
[ترجمه گوگل]تصاویر نشان می دهد جانوران هیولا با بدن مانند خرس و سر مانند ببر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. She endured the monstrous behaviour for years.
[ترجمه ترگمان]سال‌ها بود که این رفتار monstrous را تحمل می‌کرد ...

مترادف monstrous

هیولا (صفت)
monstrous

معنی عبارات مرتبط با monstrous به فارسی

بیرحمی فوق العاده

معنی کلمه monstrous به انگلیسی

monstrous
• monster-like; frighteningly hideous; horribly absurd; fiendish; extremely large
• if you describe a situation or event as monstrous, you mean that it is very shocking or unfair.
• something that is monstrous is very large and rather ugly or shocking.

monstrous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

banoo_h
هیولا صفت
Mahsa
هیولامانند
موسی
monstrous (adj) = غول پیکر(در اندازه ومقیاس)،دیو سرشت(از لحاظ خلق وخو)،هیولا مانند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی monstrous

کلمه : monstrous
املای فارسی : منستروس
اشتباه تایپی : ئخدسفقخعس
عکس monstrous : در گوگل

آیا معنی monstrous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )