برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1402 100 1

mistakenly


اشتباها

واژه mistakenly در جمله های نمونه

1. He says they mistakenly believed the standard licenses they held were sufficient.
[ترجمه مسیح دانش] او اشتباها فکر میکرد که گواهی استانداردی که آنها دارند، کافی است.
|
[ترجمه ترگمان]او می‌گوید که آن‌ها به اشتباه مجوزهای استاندارد را که نگه‌داشته بودند را باور داشتند
[ترجمه گوگل]او می گوید که به اشتباه اعتقاد دارند که مجوزهای استاندارد که برگزار شده اند کافی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She mistakenly believed that she could get away with not paying her taxes.
[ترجمه مسیح دانش] او اشتباها فکر میکرد میتواند از زیر پرداخت مالیاتهایش در برود! میتواند
|
[ترجمه ترگمان]او به اشتباه معتقد بود که می‌تواند با پرداخت مالیات از او دور شود
[ترجمه گوگل]او به اشتباه معتقد بود که می تواند مالیات خود را پرداخت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی کلمه mistakenly به انگلیسی

mistakenly
• with an error, accidentally, unintentionally

mistakenly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رومزی
به اشتباه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mistakenly
کلمه : mistakenly
املای فارسی : میستکنلی
اشتباه تایپی : ئهسفشنثدمغ
عکس mistakenly : در گوگل

آیا معنی mistakenly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )