برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

misfortune

/ˌmɪsˈfɔːrt͡ʃən/ /ˌmɪsˈfɔːt͡ʃuːn/

معنی: بدبختی، سیاه بختی، بیچارگی، بد شانسی
معانی دیگر: بداقبالی، بدبیاری، ادبار، شوربختی

واژه misfortune در جمله های نمونه

1. It was my misfortune that our car wasn't thoroughly checked before the trip through the desert.
این بدشانسی من بود که اتومبیل ما، قبل از مسافرت به صحرا، به طور کامل چک نشد

2. Being bitten by the vicious dog was quite a misfortune for Tommy.
برای "تامی" کاملا بدبیاری بود که یک سگ وحشی او را گاز بگیرد

3. I had the misfortune of working for a greedy man.
از بداقبالی من بود که برای یک مرد طماع کار کردم

4. a misfortune sent by the gods
فلاکتی که خدایان موجب آن شده بودند

5. a misfortune that can't be helped
مصیبتی که چاره‌پذیر نیست

6. he compounded his misfortune by losing his car key
با گم کردن کلید ماشین،بد بیاری خود را تشدید کرد.

7. his failures were not due to misfortune but to his own mistakes
ناکامی‌های او از بدبیاری نبود بلکه از اشتباهات خودش ناشی می‌شد.

8. she has been the sport of misfortune
وی بازیچه‌ی سرنوشت بد شده است.

9. a rehearsal of the story of her misfortune
تکرار داستان بدبیاری او

10. husband and wife stand together both in prosperity and misfortune
زن و شوهر هم در سعادت و هم در فلاکت با یکدیگر می‌مانند.

...

مترادف misfortune

بدبختی (اسم)
calamity , adversity , misery , misfortune , disaster , mishap , reverse , misadventure , mischance , ill-being , wrack
سیاه بختی (اسم)
affliction , misfortune , disaster , ill luck , infelicity
بیچارگی (اسم)
desperation , calamity , misery , misfortune
بد شانسی (اسم)
mistake , failure , misfortune , ill luck , contretemps , mischance

معنی کلمه misfortune به انگلیسی

misfortune
• bad luck, tragedy, hardship, disaster, adversity
• a misfortune is something very undesirable that happens to you.

misfortune را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Minooo
بد بختی،بدبیاری،بداقبالی
Matin
بد اقبالی، بد بیاری
unfortunate condition
متین خدایی
بداقبالی، بد شانسی
فرهاد سليمان‌نژاد
مصيبت، محنت، ادبار
آرام
نگون بختی
F.F.Miraculous
Miss misfortune
به معنای خانم بدشانسی ، طرفدار لیدی باگ 🐞🐞🐾🐾
محمد حسین
ناملایمات
Be patient against the misfortunes of time.
بر ناملایمات روزگار صبور باش
ترجمه نهج البلاغه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی misfortune

کلمه : misfortune
املای فارسی : میسفرتون
اشتباه تایپی : ئهسبخقفعدث
عکس misfortune : در گوگل

آیا معنی misfortune مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )