برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

minds

واژه minds در جمله های نمونه

1. minds fenced in by superstition
مغزهای احاطه شده توسط خرافات

2. she minds her own business
او سرش به کار خودش است.

3. who minds the shop while you go home for lunch?
وقتی برای ناهار به خانه می‌روی مغازه را کی نگهداری می کند؟

4. the great minds of our century
مغزهای بزرگ قرن ما

5. this dog minds well
این سگ خوب فرمانبری می کند.

6. in two minds
دو دل،مردد،درتردید

7. meeting of minds
توافق،همسازی

8. the man who minds the machines
مردی که ماشین‌ها را می پاید

9. to inseminate the minds of children with good ideas
افکار کودکان را با اندیشه‌های نیک بارور کردن

10. be of two minds
دو دل بودن،مردد بودن،مصمم نبودن

11. meeting of the minds
توافق،هم‌فکری

12. violent films that pollute young minds
فیلم‌های پرخشونتی که فکر جوانان را آلوده می‌کند

13. men who have big muscles and little minds
مردانی که عضلات قوی و افکار نارسا دارند

...

معنی عبارات مرتبط با minds به فارسی

مرمان با کله یا فکور
دو دل، مردد، درتردید
توافق، همسازی
توافق، هم فکری
هر چه اشخاصبیشتر اختلاف عقیده بیشتر
از زمانی که کسی یاد ندارد، از عهددقیانوس

معنی کلمه minds به انگلیسی

be in two minds
• be ambivalent, have mixed feelings
be of two minds
• be undecided, hesitate between two different ideas
great minds
• experts, very intelligent people

minds را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sunflower

people identified with their intellectual faculties

brains
intellects
scholars
Sages

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی minds مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )