برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1689 100 1
شبکه مترجمین ایران

mind

/ˈmaɪnd/ /maɪnd/

معنی: سامان، خیال، ضمیر، مشعر، خاطر، خرد، عقل، ذهن، تصمیم داشتن، مراقب بودن، یاداوری کردن، بخاطر آوردن، تذکر دادن، اعتناء کردن به، ذکر کردن، مواظبت کردن، ملتفت بودن
معانی دیگر: خاطره، یاد، نظر (نظریات)، اندیشه، فکر، عقیده، درایت، هوش، مغز، عقل و شعور، توجه، طرز فکر، دریابش، دریابی، مورد توجه قرار دادن، گوش فرا دادن، عبرت گرفتن از، پاییدن، توجه کردن از، پرستاری کردن از، مواظب بودن، در فکر چیزی بودن، مهم پنداشتن، نگران چیزی بودن، مخالف بودن، دوست نداشتن، بد آمدن، اطاعت کردن، مطیع بودن، فرمانبری کردن، خواست، نیت، تصمیم، اراده، (فلسفه) روح، نفس (در برابر: ماده matter)، (محلی) درک کردن، دریافتن، فهم، فکر چیزی را کردن، حذر کردن از

واژه mind در جمله های نمونه

1. mind the baby while i am cooking
تا دارم آشپزی می کنم از بچه مواظبت کن.

2. mind the orders that are given
به دستوراتی که داده می‌شود توجه کنید.

3. mind the steps!
مواظب پله‌ها باش‌!

4. mind your head, the ceiling is low
سرت را بپا،سقف کوتاه است.

5. mind your mother!
از مادرت اطاعت کن‌!

6. mind your own business!
فضولی نکن‌! بپرداز به کار خودت‌!

7. mind (or watch) one's p's and g's
مواظب حرف‌ها و اعمال خود بودن

8. mind one's own business
مشغول کار خود بودن (و کاری به کار دیگران نداشتن)،فضولی نکردن

9. mind the store
به کاسبی رسیدن،دکان را پاییدن

10. a mind stored with knowledge
مغزی که پر از معلومات است

11. a mind that has rusted
مغزی که متحجر شده است (زنگ زده است)

12. a mind walled in by fear
مغزی که واهمه،آن را احاطه کرده است.

13. her mind has been turned by grief
اندوه او را دیوانه کرده است.

14. her mind ...

مترادف mind

سامان (اسم)
capability , skill , wealth , border , abutment , order , country , region , knowledge , rest , target , welfare , calmness , furniture , arms , mind , wit , repose , well-being
خیال (اسم)
illusion , fiction , impression , vision , apparition , deliberation , intention , guess , thought , design , fancy , idea , notion , imagination , phantom , ghost , mind , meditation , plan , whim , whim-wham , reverie , cogitation , hallucination , figment , dream , simulacrum , spectrum , fantom , speculation , phantasma , wraith
ضمیر (اسم)
heart , ego , mind , conscience , pronoun , soul
مشعر (اسم)
mind , intellect , mentality
خاطر (اسم)
impression , thought , remembrance , idea , notion , mind , mood , humor , memory , recollection
خرد (اسم)
understanding , reason , intelligence , brain , mind , wisdom , intellect , nous
عقل (اسم)
reason , mind , wisdom , intellect , nous , wits , sapience
ذهن (اسم)
remembrance , mind , mentality
تصمیم داشتن (فعل)
mind
مراقب بودن (فعل)
mind , look after , watch out
یاداوری کردن (فعل)
mind , remind , reminisce , memorialize
بخاطر آوردن (فعل)
call up , mind , recall , remember , recollect , reminisce
تذکر دادن (فعل)
warn , call up , mind
اعتناء کردن به (فعل)
regard , mind , heed
ذکر کردن (فعل)
assign , mention , mingle , note , refer , specify , cite , mind , patter
مواظبت کردن (فعل)
attend , mind , take care
ملتفت بودن (فعل)
mind , beware

معنی عبارات مرتبط با mind به فارسی

(دگرگون کننده ی طرز تفکر) بینش گردان
(خودمانی) رجوع شود به: mind-blowing
(خودمانی)، شگفت انگیز، تکان دهنده، کوبنده، بغرنج، دشوار
بغرنج، دشوار، دیر فهمیدنی، گیج کننده، شگفت انگیز، تکان دهنده، کوبنده، سرگیجه آور، (خودمانی)
رجوع شود به: psychedelic
مشغول کار خود بودن (و کاری به کار دیگران نداشتن)، فضولی نکردن
مواظب حرف ها و اعمال خود بودن
فکر خوان، آگاه به اندیشه های درونی دیگران، کاشف افکار دیگران
کشف افکار دیگران
طرز فکر، ساختار فکری فرد (که ساخته ی تحصیلات و محیط و تجربیات و غیره ی او می باشد)، اندیش سازه (mindset هم می نویسند)
به کاسبی رسیدن، دکان را پاییدن
متمایل کردن به کاری، آماده انجام کاری
بپایید، ملتفت باشید
...

معنی کلمه mind به انگلیسی

mind
• brain, human faculty which reasons and judges; human consciousness that is separate from the body, soul; memory, recollection; opinion; intention, desire; sanity
• pay attention to; be careful of; supervise; regret; oppose; remember, notice
• your mind is your ability to think.
• if you say that you do not mind something, you mean that you are not annoyed or bothered by it.
• you tell someone to mind something in order to warn them to be careful, so that they do not get hurt or damage something.
• if you mind someone's child or mind their property, for example their shop or luggage, you look after the child or property for them for a while.
• see also minded.
• if you change your mind, you change a decision that you have made or an opinion that you have had.
• if you tell someone to bear or keep something in mind, you are telling them to remember it because it is important or relevant.
• when you make your mind up, you decide which of a number of possible things you will have or do.
• if something comes to mind, you think of it without making any effort.
• if you speak your mind, you say exactly what you think, even if it may make other people angry.
• if your mind is on something, you are thinking about it.
• if something is on your mind, you are worried about it and think about it a lot.
• if you have something in mind, you intend to have it or do it.
• if you do something with a particular thing in mind, you do it for that reason or with that purpose.
• you use to my mind to indicate that you are giving your own opinion.
• if you have an open mind, you have not formed an opinion about a particular matter, and are waiting until you know all the facts.
• your state of mind is your mental state at a particular time.
• you use mind you when you are adding a further statement, especially one which contrasts with what you have just said.
• if you say you have a ...

mind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

aaa
منت
ment
ع
خواستن
k
ارزو
محمد جواد
در فعل به معنی ناراحت شدن
مهری نبویان
عقیده
مهتاب
مورد نظر
nemsis
ضمـیر
نتلل
اشکال داشتن
عليرضا كريمي وند
ذهن
nice mind of fish
ذهن خوب ماهي
...MM
be upset,annoyed or disturbed by sth/sb.ناراحت کردن. مثال:Do you mind the ?noise
e.sobhani
ناراحت شدن- اهمیت دادن- مهم بودن

?Do you mind if I open the window
ناراحت میشید اگه من پنجره رو باز کنم؟
meri
از .... ناراحت شدن
حدیث
اسم = ذهن - فکر
فعل= ناراحت شدن از - معترض بودن به
solieman
You mind
برات مهمه
علي اصغر محمودي
Yes, if you don’t mind
بله اگر برات اشکالي ندارد
عادل سوپک
نظر
منوچهر
واژه mind همراه با معانی متعدد از قبیل تفكر، دانايي، روح وروان ابتدا از واژه سانسکریتی manas و matih به چم دانایی و تفکر مشتق شده که در اوستا manah و همچنین واژه مزدا Mazda می‌باشد. هم ریشه‌ای mind در انگلیسی متعددند مانند mind, mantra, manic, monitor...
محمدحسین
سمی
ميثم عظيمي
There is a very short amount of time to change my mind
زمان بسیار کوتاهی برای تغییر نظر من وجود دارد
زود تند سري زمان براي تغيير نظرم خيلي كم هست
Mohammad
You think I‘m happy but you just think
ابراهیم
Are you fucking mind
توعقل توازدست دادی
Meli
Be upset or donot agree with sb
:? do you mind the noise
آلکام
ارزو
sportwoman
ذهن
عقل
مخ
بنیامین
ناراحت شدن از چیزی
محمدطاها کالاشی
حقش را کف دستش گذاشتن
tinabailari
تفکر
we need a person with an organized mind to do the job
ما به شخصی با تفکر سازمان یافته نیازمندیم تا کار را انجام دهیم🛥
mohammad
وقتی که حرف اول Mind یا حرف بزرگ نوشته میشود به این معنی است:یک موسسه ی خیریه ی انگلیسی که به افرادی که درگیر مشکلات سلامت روان هستند کمک می کند و در تلاش است تا سطح دانش اجتماعی درباره ی موضوع سلامت روان را افزایش دهد
آبادیس
توجه
ناراحت
فکر
Miss Jamshidi
اذیت شدن از چیزی...
محسن
برخی اوقات در مکالمه
he dont mind:
او بدش نمیاد
محدثه فرومدی
وقع نهادن/گذاردن
Behshad
خیال ، ذهن ، عقل.
Wit , Reason
ヴァヒド
احساس ناراحتی به خاطر اینکه تو مجبوری انجام بدی کارهایی را
F.SH
در جایگاه فعل به معنای ناراحت شدن
Mehdi.peymanmehr
talents in mind: استعدادهای ذاتی
معین
قصد داشتن ( فکری ) ،، در فکر انجام کاری ......
ak
حواست باشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی mind

کلمه : mind
املای فارسی : میند
اشتباه تایپی : ئهدی
عکس mind : در گوگل

آیا معنی mind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )